صفحه اصلی تمرینات بدنسازی

تمرینات بدنسازی

جستجو

عضله درگیر

سطح تمرین

نوع تمرین

تجهیزات مورد نیاز

تمرینات

پرس بالاسینه با دمبل

عضله اصلی: سینه
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

عضله اصلی: پشت بازو
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

نشر بغل خوابیده تک دست روی میز شیبدار

عضله اصلی: سرشانه
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

نشر جلو با هالتر روی میز شیبدار

عضله اصلی: سرشانه
تجهیزات مورد نیاز: هالتر

ساعد با دمبل نشسته

عضله اصلی: ساعد
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

قایقی با هالتر ایستاده

عضله اصلی: پشت میانی
تجهیزات مورد نیاز: هالتر

بالا آوردن وزنه در وضعیت شنا

عضله اصلی: پشت میانی
تجهیزات مورد نیاز: کتل بل

شنا

عضله اصلی: سینه
تجهیزات مورد نیاز: تنها بدن

ددلیفت رومانیایی

عضله اصلی: همسترینگ
تجهیزات مورد نیاز: هالتر

کرانچ با وزنه

عضله اصلی: شکم
تجهیزات مورد نیاز: سایر

لانج با هالتر و قدم زدن

عضله اصلی: چهار سر ران
تجهیزات مورد نیاز: هالتر

جلوبازو چکشی با دمبل روی میز شیبدار

عضله اصلی: جلو بازو
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

شکم ایستاده با سیم کش

عضله اصلی: شکم
تجهیزات مورد نیاز: سیم کش

کول با دمبل ایستاده

عضله اصلی: کول
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

پل از بغل

عضله اصلی: شکم- عضله مایل خارجی شکم
تجهیزات مورد نیاز: تنها بدن