صفحه اصلی تمرینات بدنسازی

تمرینات بدنسازی

جستجو

عضله درگیر

سطح تمرین

نوع تمرین

تجهیزات مورد نیاز

تمرینات

جلوبازو چکشی با دمبل روی میز شیبدار

عضله اصلی: جلو بازو
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

پرس سرشانه ضد جاذبه

عضله اصلی: سرشانه
تجهیزات مورد نیاز: هالتر

بغل شکم تک دست با سیم کش

عضله اصلی: شکم
تجهیزات مورد نیاز: سیم کش

پرس زیرسینه با دمبل

عضله اصلی: سینه
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

هاگ پا دستگاه

عضله اصلی: چهارسر ران
تجهیزات مورد نیاز: دستگاه

پرس سرشانه با دمبل

عضله اصلی: سرشانه
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

پرس سرشانه آرنولدی

عضله اصلی: سرشانه
تجهیزات مورد نیاز: دمبل

هاگ پا با هالتر

عضله اصلی: چهارسرران
تجهیزات مورد نیاز: هالتر

کوبیدن پتک روی لاستیک

عضله اصلی: شکم و مرکز بدن
تجهیزات مورد نیاز: سایر

پرش متناوب روی جعبه از کنار

عضله اصلی: چهارسرران
تجهیزات مورد نیاز: تنها بدن

لانج پرشی

عضله اصلی: چهارسرران
تجهیزات مورد نیاز: تنها بدن

کوبیدن توپ به زمین از بالای سر

عضله اصلی: زیربغل
تجهیزات مورد نیاز: توپ بدنسازی

دویدن آویزان

عضله اصلی: شکم
تجهیزات مورد نیاز: سایر

استپ آپ با هالتر

عضله اصلی: چهار سر ران
تجهیزات مورد نیاز: هالتر

اسکوات پرشی

عضله اصلی: چهارسر ران
تجهیزات مورد نیاز: تنها بدن