صفحه اصلی برچسب ها تنها بدن

برچسب: تنها بدن

شکم وی آپ
روی سطح زمین به پشت دراز کشیده و دست های خود را به صورت کشیده بالای سر قرار دهید.
باسن خوابیده روی میز
با شکم روی یک میز تخت دراز کشیده به طوری که باسن شما روی لبه میز قرار بگیرد. پاها را بالا آورده و با دست ها هم لبه دیگر میز را بگیرید.
تمرین ایزومتریک گردن، عقب و جلو
در حالی که سر و گردن خود را در وضعیت طبیعی نگه داشته اید، دست های خود را روی پیشانی قرار دهید.
اسکوات پرشی خانم ها
دست به سینه ایستاده و دست ها را روی به روی خود نگه دارید.سرتان را بالا گرفته و پشت خود را صاف نگه دارید.
کیک بک باسن
روی زمین زانو زده و بدن خود را از ناحیه کمر به سمت جلو خم کنید، دست ها را به صورت مستقیم و عمود بر بدن با فاصله ای به اندازه عرض شانه ها روی زمین قرار دهید.
شنا روی سطح بلند
رو به روی یک سطح بلند ایستاده و دست های خود را روی لبه آن قرار دهید. فاصله دست ها از هم باید اندکی بیشتر از عرض شانه ها باشد.
پل از بغل
این حرکت روی عضله مایل خارجی شکم تمرکز داشته و باعث تقویت آن ها می شود.
کرانچ
به پشت روی زمین دراز کشیده و پاها را روی کف یا روی یک میز تخت قرار دهید.اگر پاهایتان را روی میز قرار می دهید، زاویه زانوها باید 90 درجه باشند.

تازه‌ها

بدنسازی در خانه

آخرین کلیپ ها